Menu
0
Categorieën
https://www.elektro-opruiming.nl/algemene-voorwaarden
Zoeken
  • Afhaal mogelijkheid
  • Prijzen incl. 21% btw
Winkelmandje

ALGEMENE VOORWAARDEN


Artikel 1 ALGEMEEN

De onderstaande leveringsvoorwaarden zijn van kracht voor al onze aanbiedingen en elke met ons afgesproken transactie; afwijkende voorwaarden zijn alleen verbindend indien deze vooraf schriftelijk door ons zijn bevestigd. Met ‘wij’ en ‘ons’ in deze voorwaarden wordt bedoeld: EGK Elektro Groothandel Kerkhoff. Onze afnemers worden geacht door het indienen van een order met deze voorwaarden akkoord te gaan. Afwijkende bepalingen in inkoop- of andere condities van onze wederpartij gelden uitsluitend na schriftelijke akkoordverklaring onzerzijds, waarbij zonder uitzondering artikel 14 van deze voorwaarden van kracht blijft.

Artikel 2 AANBIEDINGEN

Al onze aanbiedingen zijn steeds vrijblijvend; transacties binden ons slechts indien deze schriftelijk door ons zijn bevestigd, danwel vanaf het tijdstip, waarop door ons met hun uitvoering een begin is gemaakt. Het hiervoorafgaande is ook van toepassing op de door onze vertegenwoordigers of andere personen in onze dienst gedane aanbiedingen en toezeggingen zomede door hen gemaakte afspraken. Alles onder de voorbehouden als neergelegd in de artikelen 3 en 14 van deze voorwaarden.

Artikel 3 MATEN, GEWICHTEN, AFBEELDINGEN EN TECHNISCHE GEGEVENS

Afbeeldingen en aangegeven maten en specificaties, opgenomen in prijscouranten, folders en elektronische gegevensdragers zijn niet bindend. Door ons verstrekte tekeningen, schema’s en afbeeldingen dienen slechts ter verduidelijking; zij blijven ons eigendom en mogen zonder onze schriftelijke toestemming niet gekopieerd of aan derden ter hand gesteld worden en dienen op ons verzoek onmiddellijk te worden teruggezonden. Voor fouten in en afwijkingen van afbeeldingen, tekeningen, schema’s, vermogens e.d. voorkomende in prijscouranten, aanbiedingen, orderbevestigingen, fakturen, website en elektronische gegevensdragers zijn wij niet aansprakelijk.

Artikel 4 PRIJZEN

Tenzij nadrukkelijk anders vermeld, zijn alle door ons afgegeven prijzen inclusief 21% BTW. Wij behouden ons het recht voor - ook voor door ons reeds bevestigde orders, zelfs nadat deze reeds afgeroepen zijn - de prijzen of de leveringsvoorwaarden te wijzigen, indien overheidsmaatregelen van welke aard dan ook of maatregelen van onze leveranciers ons daartoe aanleiding geven, met dien verstande, dat van toepassing zullen zijn de prijzen, kortingen en leveringsvoorwaarden welke gelden op de dag van levering.

Onverminderd de algemene toepasselijkheid van deze regel is zij in het bijzonder van toepassing op wijzigingen in de door leveranciers aan ons berekende prijzen en wijzigingen van invoerrechten en andere rechten en belastingen, na de verzending van de orderbevestiging van toepassing wordende en op veranderingen in de wisselkoers van de Nederlandse tegenover buitenlandse valuta, waarin wij de goederen hebben gekocht. Door ons verleende handelskortingen gelden slechts voor orders tot een bruto waarde (inclusief BTW) hoger dan een telkens door ons vast te stellen grens.

Artikel 5 LEVERING

Al onze leveringen binnen Nederland geschieden op conditie : afhalen balie. Wij hebben aan onze leveringsplicht voldaan door de goederen eenmaal aan de afnemer te doen aanbieden, strekkende het rapport van de vervoerder, behelzende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van aanbod tot levering, in welk de retourvracht, de opslagkosten en andere kosten voor rekening van de afnemer komen. Voor orders beneden een door ons telkens nader vast te stellen faktuurbedrag (inclusief BTW) behouden wij ons voor de vrachtkosten in rekening te brengen en zal door ons een kostentoeslag berekend worden volgens het op het tijdstip van het verrichten van de levering bij ons geldende toeslagtarief.

Artikel 6 RISICO EN VERVOER

Goederen reizen voor risico van onze afnemers. Het risico gaat over op het moment dat de goederen onze magazijnen verlaten. Reparatie-goederen worden uitsluitend door ons geaccepteerd indien deze franco aan ons zijn verzonden.

Artikel 7 EMBALLAGE

Tenzij de goederen door ons worden geleverd in een fabrieksverpakking waarvoor onze eigen leverancier ons niet separaat belast, worden de verpakkingskosten door ons extra in rekening gebracht. Door ons berekende emballage wordt voor de volle prijs gecrediteerd, mits deze in goede staat en binnen één maand na de datum van de betrokken faktuur vrachtvrij is geretourneerd.

Alle kabelhaspels blijven ons onvervreemdbaar eigendom. Behoudens uitzonderingsgevallen waarvan wij dan schriftelijk bevestiging verschaffen, worden kabelhaspels voor een periode van zes maanden, te rekenen vanaf de datum van de betrokken faktuur in bruikleen verstrekt, waarvoor pro forma fakturering plaats heeft. Indien de genoemde bruikleenperiode verstrijkt zonder dat de bedoelde haspels zijn geretourneerd, zijn wij bevoegd onze afnemer daarvoor definitief te belasten. Binnen die periode in onbeschadigde en direct bruikbare staat, vrachtvrij retour ontvangen haspels - mits compleet met eventueel daartoe behorende dekplaten - zullen door ons voor de pro forma berekende faktuurprijs worden gecrediteerd.

Terugontvangen beschadigde of incomplete haspels welke te onzer beoordeling kunnen worden gerepareerd respectievelijk gecompleteerd, zullen door ons worden gecrediteerd voor de pro forma berekende faktuurprijs verminderd met de reparatiekosten respectievelijk kosten van completering.

Artikel 8 LEVERINGSTIJDEN

Leveringstijden kunnen slechts bij benadering worden opgegeven; wij zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van de overschrijding van een leveringstijd. Overschrijding van een leveringstijd, door welke oorzaak ook, kan geen aanleiding geven tot ontbinding der overeenkomst en/of schadevergoeding noch verkrijgt onze afnemer daardoor enig recht op het niet nakomen van enige verplichting welke op hem mocht rusten uit hoofde van de betrokken dan wel een andere met hem aangegane transactie.

Elke levering wordt beschouwd als een zelfstandige overeenkomst van koop en verkoop. Wij zijn bevoegd een order in haar geheel dan wel na successievelijk beschikbaar komen der goederen in gedeelten uit te leveren. Zo wij in gedeelten leveren, zijn wij niettemin gerechtigd per faktuur, betrekking hebbend op een deellevering, betaling te verlangen overeenkomstig de geldende betalingsvoorwaarden. Onverminderd het hier onder artikel 8 voorafgaande, geldt voor transacties op afroep dat de gekochte goederen zoveel mogelijk in gelijke hoeveelheden en termijn over de tijd, die voor het afnemen is vastgesteld, worden verdeeld; geschiedt dit niet dan is de afnemer zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling onzerzijds nodig is, in verzuim, hetwelk ons de bevoegdheden verschaft, hierna in de laatste alinea onder artikel 9 omschreven.

Artikel 9 ANNULERING

Bij overmacht en andere omstandigheden van zodanige aard, dat naar redelijkheid nakoming van de transactie niet van ons kan worden gevergd - daaronder mede begrepen het geval, dat wij door onze eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat worden gesteld - zal de leveringsplicht worden opgeschort en de leveringstijd worden verlengd met een tijdsduur gelijk aan die van het voortduren van die omstandigheden. Mocht de verlenging van de leveringstijd meer gaan belopen dan drie maanden, dan zijn wij bevoegd de transactie voor het nog niet uitgevoerde deel geheel of gedeeltelijk te annuleren zonder tot enige vergoeding gehouden te zijn. Indien sprake is van gedeeltelijke uitvoering, zal de afnemer een evenredig deel van de totale prijs verschuldigd zijn.

In geval van onverhoopte niet-nakoming door de afnemer van zijn verplichtingen, waaronder mede begrepen het geval, dat hij een betaling niet op het daarvoor overeengekomen tijdstip heeft verricht, zullen wij steeds bevoegd zijn, zonder dat een aanmaning of ingebrekestelling nodig is, de transacties, zonder dat rechterlijke tussenkomst is vereist, ontbonden te verklaren, onverminderd onze aanspraken op schadevergoeding, terwijl wij alsdan voorts bevoegd zijn ook alle andere met de betrokken afnemer lopende transacties, voor zover nog niet uitgevoerd, onder gelijke voorwaarden te annuleren; elke annulering heeft steeds de opeisbaarheid van al het aan ons verschuldigde ten gevolge.

Artikel 10 BETALING

De faktuurbedragen zijn terstond opeisbaar. Alle betalingen dienen steeds zonder korting of schuldvergelijking te geschieden binnen dertig dagen na de faktuurdatum, hetzij te onzen kantore, hetzij op onze bankrekening. De datum van bijschrijving op onze bankrekening zal bij girale betalingen als betalingsdatum worden beschouwd. Betalingen op andere wijze, in het bijzonder terhandstelling aan onze werknemers, zijn slechts geldig na schriftelijke bevestiging onzerzijds. Bij niet-tijdige algehele betaling van faktuurbedragen of van een gedeelte daarvan is de afnemer onverminderd het hiervoor in de laatste alinea onder artikel 8, gehouden kredietkosten te voldoen over de achterstallige faktuurbedragen, welke kosten door ons berekend zullen worden over het/de betrokken faktuurbedrag(en). Ook zijn wij bevoegd de uitlevering van goederen, behorende tot de betrokken of andere transacties op te schorten.

Zonder dat een aanmaning of ingebrekestelling nodig is, zullen wij bij niet-tijdige betaling de vordering(en) ter incasso in handen van derden stellen; in dat geval wordt daarvan door ons schriftelijk aan de afnemer kennis gegeven; Indien wij tot het nemen van incasso-maatregelen besluiten, komen de daaraan verbonden buitengerechtelijke kosten voor rekening van de afnemer. Te vergoeden buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld op tenminste 15% van het achterstallig bedrag vermeerderd met de wettelijke rente voor handelstransacties tot aan de dag der algehele voldoening.

Indien het tot een gerechtelijke procedure komt zijn wij gerechtigd aan de afnemer in rekening te brengen - naast de buitengerechtelijke incassokosten - de volledige kosten van juridische bijstand, die niet beperkt zal zijn tot het liquidatie-tarief. Wij behouden ons het recht voor, te allen tijde zekerheid te verlangen voor de tijdige betaling met het oog op zowel reeds gedane als nog te verrichten leveringen, welke zekerheid te onzer keuze kan bestaan in de vorm van vooruitbetaling, bankgaranties, cessies, hypotheek, pand, eigendomsoverdracht tot zekerheid of borgtocht. Ook zijn wij bevoegd in daarvoor naar ons oordeel in aanmerking komende gevallen slechts onder rembours, respectievelijk voortaan slechts onder rembours te leveren, voor zoveel nodig in afwijking van getroffen afspraken.

Artikel 11 EIGENDOMSVOORBEHOUD

Zolang de volledige betaling van de door ons verkochte en geleverde goederen, met inbegrip van eventuele rente en kosten, niet is geschied blijven de door ons verkochte en geleverde goederen ons eigendom, zulks voor rekening en risico van de afnemer. Tevens behouden wij ons uitdrukkelijk het eigendomsrecht van de geleverde goederen voor, zolang al onze vorderingen uit verkoop en levering van andere goederen niet volledig door de afnemer zijn voldaan. Het eigendom van de door ons geleverde goederen gaat mitsdien pas op de afnemer over, wanneer de koopprijs van alle door ons aan de afnemer geleverde goederen is voldaan.

Indien de afnemer de goederen heeft doorgeleverd voordat het eigendom aan hem is overgegaan wordt de afnemer van onze afnemer, bewaarder van de goederen ten opzichte van ons; onze afnemer is verplicht een daartoe strekkend voorbehoud bij de doorlevering kenbaar te maken. De bewaarder moet op de eerste aanmaning onzerzijds de plaats wijzen waar de betrokken goederen zijn opgeslagen en ons in staat stellen tot het terugnemen van de goederen.

Zolang de afnemer niet aan al zijn verplichtingen jegens ons heeft voldaan zijn wij gerechtigd de nakoming van onze verplichtingen op te schorten en blijven alle goederen ons onvervreemdbaar eigendom, zodat deze niet mogen worden verkocht, verpand of onder welke titel ook aan derden in eigendom of gebruik mogen worden gegeven. Indien onze afnemer onverhoopt niet aan één van zijn verplichtingen voldoet zijn wij bevoegd de door ons geleverde goederen waarvoor, als eerder aangegeven, geen volledige betaling is verkregen, als ons eigendom te vorderen zowel onder afnemer als bij derden na doorlevering als vorenbedoeld. De afnemer is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van 10% van het door hem verschuldigde per dag.

Een retentierecht op die zaken komt afnemer niet toe. Indien derden enig recht op de onder eigendoms¬voorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is afnemer verplicht ons hiervan zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden op de hoogte te stellen. Onze afnemer zal door ons met het oog op de terugneming van bedoelde goederen worden gecrediteerd voor de waarde die te onzer beoordeling aan die goederen moet worden toegekend, verminderd met de op de terugneming gevallen kosten, onverminderd ons recht op vergoeding van de uit één en ander voor ons voortvloeiende schade. Op afgeleverde zaken die door betaling in eigendom van de afnemer zijn overgegaan en zich nog in handen van de afnemer bevinden, behouden wij ons hierbij reeds nu voor alsdan de pandrechten voor als bedoeld in art. 3:237. BW tot meerdere zekerheid van vorderingen, die wij uit welke hoofde dan ook tegen de afnemer mocht hebben. De in dit lid opgenomen bevoegdheid geldt eveneens ten aanzien van door ons geleverde zaken welke door de afnemer zijn bewerkt of verwerkt.

De afnemer verplicht zich op ons eerste verzoek:
- de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffings- en waterschade en tegen diefstal en de polis van deze verzekering ter inzage te geven;
- alle aanspraken van de afnemer op verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken aan ons te verpanden op de manier die wordt voorgeschreven in art. 3:239 BW;
- de vorderingen die de afnemer verkrijgt jegens zijn afnemers bij het doorverkopen van onder eigendomsvoorbehoud door ons geleverde zaken aan ons te verpanden op de manier die wordt voorgeschreven in art. 3:239 BW;
- de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te merken als het eigendom van EGK.
- op andere manieren medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die EGK ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de zaken wil treffen en welke de afnemer niet onredelijk hinderen in de normale uitoefening van haar bedrijf.

Artikel 12 RECLAMES

Reclames kunnen slechts in behandeling worden genomen wanneer zij schriftelijk zijn ingediend uiterlijk op de achtste dag na ontvangst der goederen, onder vermelding van alle in aanmerking komende bijzonderheden. Op goederen afgehaald bij onze magazijnen, worden reclames uitsluitend bij afgifte der goederen in behandeling genomen. Reclames betrekking hebbende op enige levering kunnen geen invloed hebben op betaling van reeds gedane of nog te geschieden leveringen. Mochten de goederen bij aankomst uitwendig waarneembaar beschadigd zijn, dan dient de afnemer hieromtrent een schriftelijk voorbehoud te maken jegens de vervoerder en dient hij zulks in afwijking van het bovenstaande binnen 24 uur na ontvangst aan ons te berichten.

Retourzendingen worden slechts aangenomen indien daartoe vooraf overeenstemming is bereikt. Wij zijn gerechtigd bij creditering na controle op het faktuurbedrag in mindering te brengen de door ons geschatte schade aan de goederen, alsmede het door ons vast te stellen bedrag terzake van administratie-kosten, onvoldane vrachtkosten en de kosten van retournering aan onze betreffende leverancier.

Artikel 13 AANSPRAKELIJKHEID, GARANTIE

Wij zijn niet aansprakelijk voor eigenschappen of kwaliteit van het geleverde, noch voor gebreken aan het geleverde tenzij bewezen wordt dat die gebreken zijn ontstaan uitsluitend door onze grove schuld, in welk geval wij niet gehouden zijn tot meer of anders dan tot terugneming van het geleverde en creditering tot het voor dat geleverde gefaktureerde bedrag; Met uitsluiting van het bepaalde in artikel 7:15 lid 1 BW, komen aan afnemer geen andere rechten toe dan die, welke hij rechtstreeks kan geldend maken jegens de fabrikant of jegens onze leverancier uit hoofde van door die fabrikant of leverancier op het geleverde gegeven garantie.

Indien gedurende de garantietermijn enige herstelling of verandering aan het geleverde wordt verricht zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de garantiegever, of indien de afnemer niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, vervalt onmiddellijk elke garantieverplichting. De afnemer kan niet betaling weigeren op grond van het feit dat enige garantieverplichting niet, nog niet, of niet ten volle is nagekomen.

De garantie geldt niet wanneer een defect een gevolg is van ondeskundig gebruik, onachtzaamheid, onjuiste installatie van of onjuiste proefneming met de goederen, niet door ons toegestane pogingen tot reparatie, ongeoorloofde wijzigingen of gebruik der goederen of wanneer het defect een gevolg is van niet normaal gebruiken van de goederen of van een brand of van een ander toeval.

Wij zullen nimmer aansprakelijk zijn voor enige schade aan personen of goederen of enige andere schade, hoe ook genaamd, directe of indirecte, welke het gevolg is van gebreken of eigenschappen van het geleverde of van daden of van nalatigheden, van fouten of verzuimen, welke personen in onze dienst mochten begaan en door welke andere omstandigheden ook veroorzaakt. De afnemer vrijwaart ons tegen ieder schadevergoedingseis deswege van enige derde.

Artikel 14 OVERMACHT

Overmacht ontslaat ons van onze contractuele verplichtingen. Als overmacht gelden mede: staking, uitsluiting, brand, gebrek aan arbeidskrachten, dit alles bij ons of bij onze leveranciers, elementen in het verkeer, oorlogstoestand, ook buiten Nederland, oproer, epidemie, overheidsmaatregelen en voorts alle gebeurtenissen en toestanden, waaronder nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van ons gevergd kan worden.

Artikel 15 ONTBINDING OVEREENKOMST

Indien de afnemer één zijner verplichtingen niet nakomt, indien hij in staat van faillissement geraakt, indien hij surséance van betaling aanvraagt, indien hij tot liquidatie van zijn zaken overgaat of indien zijn goederen geheel of gedeeltelijk in beslag worden genomen, hebben wij het recht om de koopovereenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte daarvan als ontbonden te beschouwen door het enkele verloop van de gestelde termijn of door het enkele plaatsgrijpen van één der gemelde omstandigheden, zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist en zonder dat rechterlijke tussenkomst is vereist en om de overgedragen, doch onbetaalde goederen terug te vorderen, onverminderd ons recht op vergoeding van kosten, schaden en rente.

Artikel 16 AANSPRAKELIJKHEID AFNEMER

Indien door ons enige overeenkomst wordt aangegaan met een rechtspersoonlijkheid bezittend lichaam, stelt de directie van dat lichaam, althans diegene die dat lichaam bij het aangaan van de overeenkomst tegenover ons vertegenwoordigde, zich jegens ons garant voor nakoming van alle verplichtingen welke uit die overeenkomst voor dat lichaam voortvloeien.

Artikel 17 GESCHILLEN

Alle geschillen die voortvloeien uit met ons gesloten overeenkomsten of door ons gedane levering en aanbiedingen, of daarmee in verband staan, zullen uitsluitend onderworpen kunnen worden aan het oordeel van de bevoegde rechter te Venlo.


Bovengenoemde algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Venlo, onder inschrijvingsnummer 12045062.

Secure store!100% secure store

Voor bedrijven!

Snelle levering!

Gratis verzending!bij een bestelling vanaf €150

Sitemap | Algemene Voorwaarden | Website door CM Specialist | Folder | Privacy statementPrijzen inclusief 21% btw Elektro-opruiming.nl